Susphaltsmätning på slam från avsättningsbassänger på vattenverk Slammet från sk Lovöbassänger på ytvattenverk återförs vanligtvis till vattentäkten inom ramen för gällande tillstånd. På många håll försöker man hitta alternativa förfaringssätt: avvattning och deponering eller pumpning till avloppsreningsverk.

Vid pumpning till avloppsreningsverk behöver man ha kontroll på slammets TS-halt för att pumpningen ska ske på ett effektivt sätt. Man vill också veta hur många kg/dygn man pumpar.

Susphaltsmätare CTX 20/25 alternativt CTX 20/25 mäter TS-halten on-line i anslutning till utgående flödesmätare. Det ger dig information om massbalansen.