Sekvensoptimering av SBR

BB2/ITX optimerar driften i SBR-reaktor

Vid satsvis behandling av avloppsvatten i SBR-reaktor kan slamhaltsmätare ITX användas för att styra och kontrollera slamhalt och slamnivå.

Under aerob nitrifikations- resp. anaerob denitrifikationsfas övervakar mätaren att slamhalten ligger inom för processen givna gränser. Genom att givaren ITX placerats på en fast nivå i reaktortanken försäkrar man sig om att sedimenteringsfasen stoppar vid rätt slamnivå och att dekantering kan inledas snabbare utan risk för slamflykt.

BB2/ITX arbetar både som slamhalts- och slamnivåmätare.