Processoptimering, energieffektivisering, kvalitetssäkring genom styrning av blåsmaskiner

Processoptimera genom att mäta syrehalten i vattnet med O2X och se till att tillräcklig mängd luft (löst syre) tillförs den luftade, aeroba zonen. Mikroorganismerna ges rätt livsbetingelser för att bryta ner biologiskt material (BOD) och oxidera ammonium och nitrit. I aktivslamanläggningar för kvävereduktion med anoxiska zoner övervakar och kontrollerar O2X att det är syrefritt. Du får fullgod denitrifikation.

För att uppnå energieffektivisering på aktivslamsteget kan halten löst syre i vattnet mätas med O2X. Informationen från syremätaren återkopplas via en regulator till att varvtalsreglera blåsmaskiner eller att styra ventiler för att hålla syrehalten kring ett optimalt börvärde (ofta kring 2-3mg/l). Det innebär i de flesta fall avsevärda ekonomiska besparingar, då blåsmaskiner i många fall är reningsverkets största elförbrukare.

Mätning och styrning av syrehalten säkerställer en jämn och säker process; på så sätt tryggas och kvalitetssäkras processen.

Styrning av slamuttag, kontroll av slamålder (SÅ)

Processoptimering och slamkvalitet, reglering av aktivslamanläggningen med.

Bra kvalitet på slammet i aktivslamanläggningen beror på en mängd parametrar. En av dessa är slamålder. Om man vill ha nitrifikation är slamåldern en av två viktiga faktorer. Nitrifikationsgraden är primärt beroende av slamåldern och ökar med denna. Den andra faktorn är temperaturen. Slamåldern anger förhållandet mellan biomassa och slamproduktion.

Ett enkelt sätt att uppnå en processoptimering och kontrollera att slamåldern håller sig någorlunda konstant är att mäta slamhalt i luftningen och i returslammet. Mätningarna använder man för att styra aktivslamsteget efter formeln för slamålder. Man försöker hålla en konstant slamålder genom att reglera när och eventuellt hur mycket överskottsslam som skall tas ut.

SÅ = (Vl x SSl) / (Qös x SSös + Qut x SSut)

Om SSut < 20 mg/l kan man oftast se bort från denna. Förutsätter att SSös = SSrs.

Nu kan du räkna ut din egen slamålder (Excel-ark)