Flödesmätning

Samtidig mätning och registrering av inkommande och bräddat vatten – Flöde i öppna rännor och skibord

– Beräkna massbalans och riktvärden genom att mäta och registrera inkommande och utgående vattenflöde. – Mät och dokumentera bräddningar av obehandlat eller delvis behandlat vatten.

Neddoppningsgivare FLX för mätning av flödet som funktion av nivån i öppna kanaler.

Provtagning

Bra provtagning utan smutsig provkopp – COW

Inkommande avloppsvatten innehåller löst och partikulärt material. Ett representativt prov förutsätter att provtagaren klarar att ta upp såväl stora som små, lätta som tunga partiklar. Vid höga uppfordringshöjder, 3-6 meter, riskerar man att tyngre partiklar eller flockar sedimenterar i sugslangen och att provet därför inte blir representativt.

Vid uppfordringshöjder som överstiger 3 meter, i pump- gropar etc., väljer man i menyn på provtagare COW funktionen ”förspänt vakuum”. Provtagningskoppen kommer då att evakueras innan ventilen till uppfordringsslangen öppnas. Uppehållstiden i slangen minimeras och man undviker sedimentering.

Den inbyggda rengöringsautomatiken i COW hindrar biohud och fettbeläggningar att byggas upp och under- lättar manuell rengöring.

Provförvaring

Säker kylförvaring av prov i krävande miljöer med kylskåp WS 312 och WS 316

Reglerna för provtagning och provförvaring föreskriver att provuppsamlingskärlet förvaras vid högst +4 grader under provtagningsperioden. Kylskåp WS 312/WS 316 är helt tillverkade i rostfritt stål SS 2333 vilket gör skåpet motståndskraftigt mot svavelväte och fukt. Kylskåpen har kapslingsklass IP 54 och möter de krav som Elsäkerhetsverket ställer på kapsling på utrustning som finns placerad i våtutrymmen.

Tidigare användes vanligtvis vita standardkylskåp. De fyller inte dagens krav angående komponenter och angrips av svavelväte och korrosion, vilket äventyrar funktion och personsäkerhet.

Dygnsvariationer eller kraftiga inläckage

Styr och optimera doseringen genom att mäta susphalt.

Kemikaliedosen vid förfällning styrs vanligtvis av inkommande flöde. Man antar att belastningen in avseende totalfosfor etc, är proportionell mot flödet. Detta är inte alltid sant. Vid normala dygnsvariationer eller kraftiga inläckage pga nederbörd eller snösmältning uppstår situationer då man överdoserar fällningskemikalie. I sådana lägen justeras vanligtvis dosen manuellt.

Genom att mäta susphalten med hjälp av susphaltsmätare CTX20/25 på inkommande vatten on-line tillsammans med flödet kan doseringen optimeras. En grunddos, som kan hållas låg, styrs enbart på flöde medan susphaltsmätaren beordrar tillskottsdos om så behövs. Besparingar på upp till 20-25% har uppnåtts genom detta förfarande.