Susphaltsmätning på rökgaskondensat från kraftvärmeverk

Susphaltsmätare BB2 med givare CTX.

Före sandfiltret höjs pH värdet på kondensatet till omkring 7. Det filtrerade kondensatvattnet leds till ett utjämningskärl där susphalten mäts med susphaltsmätare / genomströmningsgivare CTX 20/25, som sedan styr anläggningen. Syftet är att skydda efterföljande reningssteg. Om susphalten efter sandfiltret överstiger 10mg/l stoppas pumparna som försörjer RO-aggregatet med vatten och detta bräddas för att skydda anläggningen. När susphaltsmätaren registrerar halter under 5 mg/l startas RO-aggregatet på nytt.
Under normala driftförhållanden leds vattnet vidare till ett batteri av hydrocykloner för avskiljning av sotpartiklar Det förorenade vattnet leds åter till neutraliseringen och sandfiltret.