Styrning av primärslamuttag

Mät slamnivån och ta ut rätt mängd primärslam

Mät slamnivån automatiskt i försedimenteringen med slamnivåmätare CBX (tidigare CAT) för att säkerställa god funktion på efterföljande biosteg. Rätt uttag av primärslam förhindrar för hög slambelastning. Styrningen medför minskad mängd vatten till rötkammaren och ger därmed lägre uppvärmningsbehov; det betyder sparad energi.

Strategi för bräddning – ekonomi i aktivslamsteget

Automatisk slamnivåmätning i eftersedimenteringen avslöjar överbelastning av biosteget, som hanteras genom lämplig bräddningsstrategi av förfällt vatten. Man förhindrar slamflykt från eftersedimenteringen och fosforhalten i utgående vatten minskar, då fosforn huvudsakligen är partikulärt bunden.

Optimering av förtjockare

Slamnivåmätning med CBX i förtjockaren håller slamnivån under avdragsrännan och man förhindrar intern recirkulation av slam. Högre TS-halt genom optimerad förtjockning resulterar i högre gasproduktion i rötkammaren.